++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Готвач – Работа в Германия

Gotvach

Готвач

Длъжностни характеристики на най-търсените професии в ЕС.

Основните изисквания и очаквания от длъжността готвач са:

Готвачът/ката приготвя разнообразни ястия, изготвя менюта, създава рецепти, участва при закупуването на хранителните продукти и подправките, и организира работния процес в кухнята. Готвачите отговарят за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури и носят отговорността при рекламации на приготвени от тях ястия. Готвачите спазват изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките, и следят за работата на машините, съоръженията, и състоянието на посудата.

В по-малките заведения, предлагащи храна, готвачите/ките сами приготвят всички ястия и гарнитури. В по-големите кухни обикновено те се специализират в приготвянето на определена част от менюто като предястия, салати, рибни специалитети, десерти.

Готвачите трябва да познават нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с Технологията на готварското производство, хигиенно-санитарните изисквания за производството на готварска продукция, нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

Образование

Готвач

Професията готвач се изучава в професионалните гимназии в страната или в центровете за професионална квалификация и преквалификация и завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. Обучението съдържа теоретична и практическа част. Курсистите преминават през стаж в заведения, който доусъвършенства и развива техните умения. Завършеното професионално обучение с придобиване на пълна професионална квалификация, се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, валидно във всички Европейски страни.

От завършилите и придобили квалификацията „готвач“ се очаква:

Да познават:

Видовете хранителни продукти;

  • Същността на технологичните процеси при приготвяне на ястията;
  • Технологичното обзавеждане съгласно нормативите и изискванията;
  • Технологията за приготвяне на различните групи ястия и десерти;
  • Здравословните и безопасни условия на труд;
  • Хигиената на храненето;
  • Икономиката и отчетността на фирмата.

Да могат:

  • Да извършват предварителна подготовка на хранителните продукти;
  • Да извършват топлинна обработка на хранителните продукти;
  • Да заменят целесъобразно хранителните продукти в ястията;
  • Да боравят безопасно с използваните машини, съоръжения и инвентар.

Съвременните условия в България и развитието на нашия и международния туризъм, изискват млади и способни кадри в областта на ресторантьорството и хотелиерството. Затова обучението по тази професия Ви прави конкурентноспособни и търсени специалисти на трудовия пазар, както в страната, така и в чужбина.

Завършилите пълния курс на обучение за придобиване на професионална квалификация „готвач“ могат също така да се реализират пълноценно в областта на туризма и ресторантьорството или да развият самостоятелен бизнес, съгласно изискванията на Европейския съюз.

Реализация/готвач:

Кулинари, готвачи, управители на ресторанти, мениджъри в организацията на обслужването; организатори – кетъринг дейност.

Gotvach