Защо трябва да изберем MBA образование?

Шофьор

Повечето хора отричат необходимостта от бизнес образование, защото вярват в собствените си възможности. Това подценяване оказва своето влияние в определен момент, тъй като всички подробности свързани с анализирането на пазара, наличието на комуникативни и лидерски умения, както и правилното водене на преговори, са малка част от многото придобити знания чрез MBA образование.

Възможности

MBA отваря много врати към едно по- успешно и самостоятелно бъдеще. Допълнителните и детайлни знания по маркетинг, финанси, мениджмънт и икономика могат да изградят по- аналитичен ум и да направят бизнес решенията обосновани и реалистични. Благодарение на това образование се създава и по- голяма отговорност към собствените доходи и методите за баланс в кариерата.

Днес не всеки осъзнава отговорността, която носи високият пост в една компания или управлението на самостоятелна фирма. Лидерът трябва да притежава едновременно комуникативни и ръководни способности, които да бъдат затвърдени от отлични познания в сферата, в която работи. Започването на MBA образование е първата стъпка към базата, върху която се гради развитието на персоналните и професионалните умения.

Предимства от избора на MBA образование

Комбинацията от хуманитарни и икономически дисциплини, помага за по- добрата ориентация в сферата на бизнеса, където те се срещат най- често паралелно. Познанията, свързани с анализа на пазара и средата, ценовите разлики и статистическите данни са недостатъчни, ако не могат да бъдат представени пред дадена аудитория и обяснени с точните думи и изрази. Когато концепцията за бизнес я има, ораторските способности я развиват и популяризират.

Освен теоретичната част, свързана с учене и изпити, по време на MBA образование са натрупва и практически опит. Възможността за работа в известна и просперираща компания е много голямо предимство да се проследи управлението на един бизнес, в реалността. Когато написаното в учебниците и книгите е подкрепено от действителни картини и наблюдения, ефектът от наученото е максимален.

Всяка успешна кариера стартира чрез индивидуалните качества и умения на нейният създател. Те могат да се натрупат от житейски опит и различни поуки, но образованието учи на повече отговорност и помага на всеки да открие в какво наистина е добър и каква работа върши с удоволствие. MBA има много различни аспекти, които помагат за цялостен и обстоен поглед върху възможностите на бизнеса, препятствията, които могат да възникнат, и как да се реализират професионални успехи.

Всичко това в една краткосрочна магистърска програма, която съдържа всички елементи на правилно изградена, самостоятелна кариера. Предимствата несъмнено могат да се намерят, но те са съпроводени от четене, редовни лекции и успешно издържани изпити. Практиката помага да се видят нещата в тяхната същност и ежедневното им прилагане. Затова изборът на MBA образование е правилен, тъй като се постигат едновременно професионални и лични постижения.

Реализация

Въпреки че много хора са настроени скептично към MBA, тъй като се учат излишни предмети, на практика си проличава липсата от бизнес умения. Има различни курсове за квалификация, свързани с управление на кариера и лидерски способности, но за няколко часа не може да се усвоят знанията и практиката, които се предлагат в университетът.

Реализацията след успешното завършване на MBA образование може да се представи по няколко начина. Първо е заемането на ръководни постове в голяма компания. Те са съпроводени и от много отговорности и ежедневни срещи с различни хора. Често пъти импровизацията е от първостепенно значение, а нейното овладяване се учи най- добре по време на практиката в университета.

Друг начин е като лидер и директор в някой филиал или международно представителство на определена компания. Възможност, която комбинира индивидуалното представяне и изявата пред колектив. Познанията за управлението на бизнес от разстояние и неговото налагане на интернационален пазар също са част от позитивите на MBA, които гарантират дългосрочна реализация.

Третият метод за професионален успех, който всеки несъмнено би желал да осъществи, е създаването на собствен бизнес. Това е една много опасна сфера, оградена от препятствия и спънки, преодоляването на които, отваря безгранични възможности. Именно избора на MBA образование е формулата за решаване на тези затруднения и алгоритъмът за самостоятелност в бизнес средите.

Не просто MBA, а лидер в професионалната реализация!

Лекар, специализант в Германия

Шофьор

lekar,specializant

 

 

 

 

Лекарят, специализант е лице, което притежава образователно – квалификационна степен Магистър по медицина и има право да упражнява дейност. Специализантите са дипломирани лекари, които все още нямат успешно проведена специализация в областта, в която желаят да се развиват и практикуват. По време на специализацията си лекарите изпълняват всички харaктерни за съответната професия дейности, като извършване на регулярни прегледи на пациент, назначаване на лечения, извършване на специфични манипулации и други.

Как се става Лекар, специализант?

В България има шест университета, в които може да се придобие образователно – квалификационна степен Магистър по медицина или доктор. Това са Медицински университет София, Медицински университет Плевен, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов в град Варна, Медицински университет Пловдив, Софийски Университет „Свети Климент Охридски“, Тракийски университет Стара Загора.

Приемът в тези университети се осъществява на базата на полaгане на кандидатстудентски изпити по химия и биология. В тези университети преподават най – добрите специалисти по медицина в България. Това е и една от причините много чуждестранни студенти да продължават  висшето си образование в някои от българските университети.

Образованието по медицина продължава шест години. След успешно завършване на съответното Висше учебно заведение се придобива образователно – квалификационна степен Магистър. С придобиването на тази квалификация, дипломиралите се магистри могат да упражняват професията Лекар, като те не са специалисти в нито една конкретна област.

За да бъде специалист в дадена област, вече дипломиралият се Лекар, трябва успешно да завърши своята специализация, като времето, през което тя протича, може да продължи между три и пет години, а периодът зависи от избраната специалност. През времето, в което Лекарите са Специализанти, имат правото да практикуват в избраната от тях насока. След успешното завършване на Специализацията, Лекарят може свободно да практикува в желаната от него област от медицината.

Лекар, специализант в Германия

Поради отличното образование и високата квалификация, които студентите по медицина в България получават, много клиники от Германия се интересуват от наемането на работа на Лекари, специализанти от България. За да можете да започнете работа в Германия като Лекар, специализант, трябва успешно да сте завършили висшето си образование по медицина, както и да владеете немски език.

Дори и да сте приключили със специализацията си в България, ако Вие нямате опит и възможност веднага да започнете работа като Лекар, специалист в Германия, тогава отново можете да започнете работа като Специализант, а след като се почувствате уверени в способностите си, можете спокойно да започнете да практикувате като Лекар, специалист. Трудът на Лекарите, специализанти в Германия е високо ценен и уважаван. В случай, че Ви предстои специализация или имате интерес към работата в чужбина, изберете да бъдете Лекар в Германия, което ще е Вашата сигурна крачка към успеха!

lekar,specializant

Реализация за лекари и сестри в България

Шофьор

Още в древността медицинската професия е била високо ценена, а лечителите са се възприемали като спасители. Да бъдеш лекар се е свързвало с качества като интелигентност, благоразумие и отговорност. Не само, че това са били най- начетените лица във всеки град или село, но и хората уважавали мнението и оценката им.

Промените, които са се случвали през различните години и епохи, в момента са налице и професията на “лекар” или “сестра”, се оценява по съвсем друг начин. Особено показателна е ситуацията в България, където съвременната здравна система е нестабилна, а бъдещото й развитие- неизвестно.

Миграция на лекари и сестри от България

През последните години се наблюдава една и съща тенденция- мнозинството български лекари и медицински сестри, напускат родната държава. Причините за това са много и заминаването в чужбина се е превърнало във все по- предпочитан избор. Очевиден е фактът, че заплатите са прекалено ниски и крайно недостатъчни, а отношението към професията- неуважително.

Вече завършилите специализанти избират да се реализират извън България, защото не намират преспективи за професионално развитие в родината си. Повечето от тях решават да завършат образованието си тук, защото нивото на обучение е високо. Това обаче не е достатъчна причина, младите да практикуват като лекари или сестри в българските здравни заведения.

Работни места за лекари в чужбина

Потребността от квалифицирани медицински лица в целия свят нараства, но ситуацията в България остава кризисна. Статистиката показва, че средният брой лекари, които напускат родината, е около 400 на година. Те предпочитат да завършат специализация в чужбина, където ще получават по- добро заплащане. Така се получава и следната ситуация- броят на студентите по медицина, които посещават езикови курсове, е много по- голям от тези, които ходят на лекции.

Предпочитана държава е Германия, където специализацията е безплатна, а професията много по- добре платена и уважавана. Средната заплата след придобиване на специалност е приблизително 4500 евро, което не може по никакъв начин да се сравни с тази в България. Интерес за лекарите представлява и работата в държави като Англия и Франция, които също предлагат добри възможности и условия.

Реализация на медицински сестри извън родината

Ситуацията при сестри те не е много по- различна. Около 700 от тях напускат държавата годишно и започват работа в чужбина. По- големите заплати в Западна Европа привличат квалифицираните медицински лица, които завършват образованието си в България. Това предизвиква сериозна криза в националната здравната система.

Повечето сестри, които остават в родната държава са над 50 годишна възраст, а причината да не емигрират е, че имат семейства или не знаят чужд език. Средното възнаграждение на сестра у нас е 520 лева, а в Германия например- 1200 евро. Достатъчна причина за всеки професионалист да потърси реализация там.

Обикновено когато се споменава за здраве и здравеопазване в България се поставя акцент върху лекарите. Те са тези, които диагностицират проблемите и назначават лечение, но цялата процедура свързана с болничната помощ зависи от сестрите. Затова те са равнопоставен партньор в медицинския екип и не бива да се подценява нарастващия им дефицит.

Здравна система в България

Характерно за професионалната ситуация в България в момента са масовите протести на лекари и сестри, както и на пациенти, за които лечението е недостъпно или прекалено скъпо. В много градове като София, Пловдив, Добрич, Лом, Бургас, Варна, Стара Загора, Русе и Хасково, протестиращите са от университетски, областни, общински и дори частни болници. Състоянието на здравната система у нас предизвиква предимно отрицателни реакции, заради липсата на бъдещи стратегия и развитие.

Лекарите и сестрите са демотивирани, защото в България не се оценяват качествата и знанията на квалифицирания персонал, като едновременно с това стимулите за работа намаляват. Фактът, че държавата инвестира хиляди левове в обучението на бъдещи медицински лица, които после заминават в чужбина, за да практикуват там, е парадоксален.

Друга част от лекарите и сестрите се развиват в среда, извън клиничната работа, като различни фармацефтични фирми. Огромната миграция и недостигът на специалисти могат да предизвикат сериозни проблеми в българската здравна система. Затова трябва да се предприемат бързи и адекватни мерки, за да не се допусне това.

Статистика на ситуацията в здравеопазването

Единственото положително нещо, което може да се посочи в иначе кризисната ситуация е, че въпреки всичко България е на едно от последните места в класацията на държавите, които страдат от липса на специалисти. Това показват данни на Световната Здравна организация и Евростад, според които у нас на всеки 1000 души се падат средно 3.7 лекари, докато в държави като Германия и Румъния са съответно 3.6 и 2.3 лекари.

В сравнение с другите Европейски страни обаче, в България липсва модерна и високотехнологична апаратура, което може да възпрепятства ефективното лечение. Необходимостта от предприемането на конкретни мерки и стратегия се увеличава, за да може у нас да останат квалифицирани лекари и сестри, които да намират смисъл в професионалната си реализация и да се чувстват оценени.