++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Лекари

Лекарят извършва първоначални прегледи, поставя диагнози, назначава лечение на пациентите.

Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Издава рецепти за лечебни средства и издава болнични листове за временна неработоспособност. Следи и прилага съвременните методи за диагностика, профилактика, лечение и възстановяване на пациентите. Следи за новостите в медицината по отношение на лекарствените средства и тяхното приложение. Осъществява контрол върху работата на медицинската сестра в кабинета. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.

Иска разрешение от комисията по медицинска етика в предвидените от Закона за здравето случаи. При изпълнение на своите задължения лекарят е длъжен да зачита личното достойнство и правата на пациентите и да спазва Кодекса на професионалната етика. При изпълнение на своите задължения  не трябва да  разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациента, ръководителя, работника или служителя в лечебното заведение.

Образование/Лекар

Обучението по Медицина продължава 6 години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини, и едногодишен лекарски стаж. Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка. Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше медицинско образование.

Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база в петте медиицински университета в България, са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите студенти. Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Лекар”.

 

В България има пет медицински университета, които веднъж годишно приемат студенти с конкурсни изпити по химия и биология.

Това са:

 

В тях по време на следването се изучават общо 43 дисциплини с възможност за проблемно-базирано обучение. Първата година се изучават цитология, физика, химия, биология, латински език, анатомия, биофизика, физкултура и спорт и един избираем предмет, който е чужд език, медицинска информатика или медицинска психология.

Клиничният стаж включва седем дисциплини: вътрешни болести, хирургически болести, акушерство и гинекология, детски болести, спешни състояния, клиничен стаж по желание и  хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина.

Реализация/лекар

Лекарски практики в лечебни заведения, здравни каси, инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, центрове по здравеопазване, медицински университети и др. институции в страната и чужбина. Българските лекари са се доказали като висококвалифицирани специалисти в цял свят. В Европа те биват добре приемани и високо ценени. Затова и много професионалисти от сферата на здравеопазването се насочват да търсят работа като лекар в Германия.

Кадрите на медицинските университети в страната се реализират успешно в страната и в чужбина. Голям е броят на българските лекари, които работата в Германия, Австрия, Гърция, САЩ и Канада.

Кариерни възможности за български лекари в Германия

 

Много български граждани избират живота в Германия. Там пазарът на труда е отворен за тях и не се нуждаят от разрешение за работа. Осигурителната система покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука. Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

 Германия предоставя много възможности за български лекари, които искат да работят и живеят там. Този пазар се характеризира с недостиг на медицински специалисти, особено в различни области на здравеопазването.

За българските лекари, които искат да работят в Германия, е важно да имат признати квалификации и да усвоят немския език. За тази цел, има множество курсове и програми за обучение на немски език, които могат да бъдат полезни. Процесът на признаване на медицински дипломи и лицензи за упражняване на професията в Германия може да бъде сложен и изисква време, но с правилната подготовка и настойчивост, това е възможно.

Важно е също така да се запознаете със законите и изискванията на германския здравен систем, както и със специфичните процедури за трудова заетост и пребиваване. Изобщо, Германия предлага добри възможности за български лекари, но успешният достъп до този пазар изисква подготовка и упоритост.

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB