++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Болногледачи

 Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, заведения за медико-социални грижи с настаняване), хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания. 

Грижите се предоставят на хора, възстановяващи се след острия стадий на заболяването и хора с увреждания, в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти.

 

Задълженията на болногледача най-общо обхващат:

 • ежедневна грижа в храненето
 • даване на лекарства по график
 • къпане
 • смяна на бельо, смяна на памперси
 • цялостен и частичен тоалет – измиване на зъби, избръсване, тоалет на гениталии, рязане на нокти
 • помощ при извършване на физиологичните нужди
 • разходки
 • четене на книги и вестници
 • диалог и грижа за психическия комфорт

 

В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалистили социалния работник за удовлетворяването на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържането на живота и здравето на човека. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние.

Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи, болногледачът подпомага човека при удовлетворяване на основните му жизнени потребности, свързни с хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение и забавление и психосоциален комфорт.

 При извършване на дейности, подпомагащи храненето и приемането на течности, в зависимост от състоянието и заболяването на пациента, болногледачът:

– подготвя храната в подходяща консистенция (разрежда, раздробява, пасира и др.)

– поставя пациента в подходяща физиологична поза

– подготвя течности в количество и температура, според предписанията.

 

Болногледачът подпомага пациента при приема на медикаменти през устата като:

 

 • следи за дозировката и навременния прием по предписанието на лекаря
 • следи за правилното съхранение
 • следи за проява на нежелани реакции

 

Болногледачът оказва помощ на пациента като го подпомага при обличане и събличане, при поддържане на тялото чисто – извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и комфорт на болния, общи тоалети (подпомага пациента при редовно миене на ръцете, къпане, ресане на косата, бръснене, измиване на кожата и кожните гънки) и специални тоалети (сутрешен, вечерен, интимен, на нос, уши, очи, устна кухина, зъби, нокти), при поддържане на хигиена и профилактика на декубитуса (обтриване, талкиране обръщане), при подготовка за оперативно лечение, при транспортиране и съпровождане за изследване, извършва процедури по обезпаразитяване.

При дейности, свързани с подпомагане движението на пациента, болногледачът поддържа, придържа и поставя пациента в подходящо положение, съобразно заболяването или недъга му, подпомага придвижването на пациента самостоятелно или с помощни средства, обучава пациента в техники за движение, наблюдава пациент с гипсова и друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения.

Дейностите, които болногледачът извършва за подпомагане на дишането са наблюдение и информиране на медицинския специалист за състояния на кислороден дефицит (задух, кашлица, кръвохрачене, болка в гръдната област). На базата на симптомите и указанията на медицинския специалист, здравният асистент променя положението на пациента (повдигане на горната част на тялото), поставя кислородната маска с цел подпомагане на дишането. Извършва профилактика на застойните дихателни инфекции чрез дихателна гимнастика и инхалация.

Болногледачът наблюдава отделителните функции на организма – възможностите на пациента самостоятелно да се справя и регулира отделянето, вида, количеството и честотата на екскрециите и секрециите.

Част от отговорностите на болногледача са свързани с осигуряване на оптимални условия за сън и почивка при спазване на биологичния режим (извършване на тоалет преди сън, придаване на подходящо положение в леглото за сън, поддържане на спалното бельо изпънато, осигуряване на свеж въздух, комфортна температура и спокойна среда).

Болногледачът осигурява на пациента развлечения според състоянието и желанието му / четене на книги, разходки, дневни занимания, игри, подпомагане на комуникацията чрез интернет връзка и др./.

Дейностите, осъществявани от болногледача целят подобряване на качеството на живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция, при хронични заболявания.

В случай на необходимост, болногледачът съдейства на специалиста по здравни грижи за измерване на телесна температура, овладяване на хипо или хипертермия, провеждане на общоукрепващи и закалителни процедури за пациента.

Болногледачът извършва действия, съобразени с правилата и нормите за хигиена, дезинфекция и стерилизация на болничната, извънболничната среда и в бита, отчитайки измененията и влиянието на околната среда върху човека.

При изпълнението на ежедневните си професионални задължения, болногледачът е отговорен за:

 

– сигурността и качеството на извършените дейности, спазване и точно изпълнение на назначенията на медицинския специалист

– спазване правилата за добра практика по обгрижването на пациента

– спазване правилника за вътрешния трудов ред на лечебното заведение, в което работи

– дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемането на организационни отговорности за работата на други лица и за разпределение на ресурси

– щети, причинени от бездействие или незаконосъобразни действия

– опазване на поверения му инвентар и апаратура

– оптимално и ефективно използване на материали и консумативи

– спазването на утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност

– опазване на служебна и поверителна информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациента, на ръководителя или служител на лечебното заведение, в което работи

При упражняване на професията от болногледача се изисква да проявява емпатия, търпение, емоционална стабилност, лоялност и толерантност към възрастовите, етническите, религиозни и други различия. Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид. Болногледачът, работещ с деца, трябва да умее да привлича вниманието и да спечели доверието на детето.

Болногледачът поддържа контакти с пациента, неговите близки и работния екип като проявява гъвкаво поведение и адаптивност за работа при променящи се условия.

Работното време на болногледача се определя от потребностите от персонал в заведенията за долекуване и рехабилитация. Най-често болногледачът работи на почасов работен график, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. При определени ситуации, изискващи спешни и неотложни действия се налага да работи на удължен работен ден, а също и в празнични и почивни дни.

Особеностите на работната среда предполагат наличието на известни рискови фактори:

– физически рискове при повдигане, сваляне и пренасяне на пациенти, работа в изправено положение със стоене на едно място, повтарящи се еднотипни движения, носене на тежести (чували с бельо, контейнери за стерилизация, инструментариум и др.);

– сензорни рискове: миризми от използваните дезинфекционни и хигиенни препарати;

– биологични рискове: инфекции, микози, алергии и др., възникващи при пренасяне на материали за изследвания, при обработка на болнично бельо и отпадъци;

– психологически рискове – възможни вербални агресии от страна на пациентите, стрес от потенциалния риск от инцидент или злополука, стрес при обслужване на умиращи и починали пациенти.

 Болногледачът осъществява трудовата си дейност на стационарно работно място, оборудвано с подходящи за целта медицински помощни материали, пособия и консумативи – медицински шкафове, превързочни материали, болнични легла, антидекубитални дюшеци, медицински легенчета, инвалиден стол, тоалетен стол, подлога, термометър, апарат за кръвно налягане, памперси, постелъчно бельо и други в съответствие със спецификата на лечебното заведение, в което работи.

При изпълнението на задачи, изискващи придвижване на пациента, болногледачът използва специалните транспортни средства – медицинска носилка, инвалиден стол и др.

В работата си, болногледачът използва указания, свързани със здравните грижи – работна документация (нормативни документи, план-график, рапортни тетрадки, регистрационни листове, индивидуален работен план, седмичен график на извършваните дейности, стандарти по здравни грижи), помощни средства, компютърна техника, лични предпазни средства.

Непрофесионалните болногледачи се грижат за хора, зависими от тези грижи поради хронични физически или психически заболявания или поради старост, обикновено по домовете и безплатно. Болногледачите могат да бъдат роднини или доброволци.

Образование/Болногледачи

Придобиването на професионална квалификация „болногледач“ до скоро в България беше невъзможно. Като такива работеха медицински сестри, фелдшери, кинезетерапевти и рехабилитатори и дори пенсионирани лекари.

Болногледачите са въведени в регистъра на професиите в началото на тази година, обнародван в “Държавен вестник”. Те са новата трета степен на здравна грижа в България, след лекарите и медицинските сестри.

От тази година новата специалност “Болногледач” за първи път се въвежда във Варненския медицински колеж. Обучението ще се извършва по европейски модел, съвместно с френско училище за обучение на болногледачи. Приемът ще става само по документи. За 1 година бъдещите болногледачи ще получават средно специално образование. Около 20 души ще се учат как да помагат на болните в нов център за професионално обучение в МБАЛ “Св. Марина”, който предстои да бъде изграден с общински средства. Таксата за обучението ще е минимална. Здравословното състояние на кандидата за обучение се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава не му е противопоказна. Изискванията се определят с наредба на министъра на здравеопазването, след съгласуване с министъра на образованието, младежта и науката.

Възможностите за реализация в страната и чужбина са големи. Те могат да работят в държавни и частни клиники, при различни семейства, които имат нужда от помощ в обгрижването на възрастни или трудноподвижни хора.

Като болногледачи работят голям брой българи в чужбина, предимно в Германия, Гърция, Италия, Кипър. В повечето страни трудът на домашните помощници и болногледачи от чужбина е легализиран и те могат да се запишат официално в социална система и да получават полагащите им се осигуровки.

Реализация/болногледач

Професията дава добра възможност за работа не само в страната, но и в чужбина. Много квалифицирани специалисти решават да продължат професионалното си развитие, търсейки именно работа в Германия като болногледачи. Според неофициални данни дялът на българите упражняващи тази професия в държави членки на европейкия съюз е значителен и с тенденция към увеличаване.

Много български граждани избират живота в Германия. Там пазарът на труда е отворен за тях и не се нуждаят от разрешение за работа. Осигурителната система покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука. Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB