++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Готвач

Длъжностни характеристики на най- търсените професии в ЕС.

Основните изисквания и очаквания от длъжността готвач са:

 

Готвачът/ката приготвя разнообразни ястия, изготвя менюта, създава рецепти, участва при закупуването на хранителните продукти и подправките, и организира работния процес в кухнята. Готвачите отговарят за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури и носят отговорността при рекламации на приготвени от тях ястия.

Готвачите спазват изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките, и следят за работата на машините, съоръженията, и състоянието на посудата.

В по-малките заведения, предлагащи храна, готвачите/ките сами приготвят всички ястия и гарнитури. В по-големите кухни обикновено те се специализират в приготвянето на определена част от менюто като предястия, салати, рибни специалитети, десерти.

Готвачите трябва да познават нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с Технологията на готварското производство, хигиенно-санитарните изисквания за производството на готварска продукция, нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

 

Образование  “Готвач”

Професията готвач се изучава в професионалните гимназии в страната или в центровете за професионална квалификация и преквалификация и завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. Обучението съдържа теоретична и практическа част. Курсистите преминават през стаж в заведения, който доусъвършенства и развива техните умения. Завършеното професионално обучение с придобиване на пълна професионална квалификация, се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация, валидно във всички Европейски страни.

От завършилите и придобили квалификацията „готвач“ се очаква:

Да познават: 

 • Видовете хранителни продукти
 • Същността на технологичните процеси при приготвяне на ястията
 • Технологичното обзавеждане съгласно нормативите и изискванията
 • Технологията за приготвяне на различните групи ястия и десерти
 • Здравословните и безопасни условия на труд
 • Хигиената на храненето
 • Икономиката и отчетността на фирмата

Да могат:

 • Да извършват предварителна подготовка на хранителните продукти
 • Да извършват топлинна обработка на хранителните продукти
 • Да заменят целесъобразно хранителните продукти в ястията
 • Да боравят безопасно с използваните машини, съоръжения и инвентар

Съвременните условия в България и развитието на нашия и международния туризъм, изискват млади и способни кадри в областта на ресторантьорството и хотелиерството. Затова обучението по тази професия Ви прави конкурентноспособни и търсени специалисти на трудовия пазар, както в страната, така и в чужбина.

Завършилите пълния курс на обучение за придобиване на професионална квалификация „готвач“ могат също така да се реализират пълноценно в областта на туризма и ресторантьорството или да развият самостоятелен бизнес, съгласно изискванията на Европейския съюз.

Реализация / готвач:

Кулинари, готвачи, управители на ресторанти, мениджъри в организацията на обслужването; организатори – кетъринг дейност.

Много български граждани избират живота в Германия. Там пазарът на труда е отворен за тях и не се нуждаят от разрешение за работа. Осигурителната система покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука. Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB