++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Професионалното ориентиране има за цел да помогне на хората в избора на подходяща професия, определена квалификация, допълнително обучение или преквалификация. Предоставянето на услуги в тази сфера подпомага осъществяването на избор, който да бъде адекватен на трудовия пазар, както и на интересите и възможностите на личността.

Кариерно или професионално ориентиране

В съвременната употреба терминът професионално ориентиране се заменя с понятието кариерно ориентиране. То обединява едновременно избора на подходяща професия с избора на добро образование, обучение и професионална реализация. Основен акцент се поставя на взаимодействието между учене и изисквания на пазара на труда.

Предоставянето на тази услуга помага много за бъдеща реализация на индивида и му помага в ориентацията и избора на приоритети. Кариерното ориентиране се свързва още и с различни дейности, които помагат за на хората във всички възрасти и всеки етап от живота им, да определят личностните си капацитет, стойност и възможности.

Когато всеки има ясна представа какви са основните му интереси, решенията за професионално развитие и компетенции се вземат много по- лесно и точно. Такива дейности, които са свързани с кариерното ориентиране са информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, наставничество, юридическа помощ, обучение за вземане на решение, формиране на умения за управление на кариерата.

Тенденции в България

Анализ на Националната агенция за професионално образование и обучение показва, че в България през последната година най- предпочитани професии са шофьори и фризьори. Над 80 000 души са се включили в различни обучения по професии през миналата една година. Най-много са обучените за шофьори, монтьори и техници на транспортни средства – около 13 400 души.

Близо 6000 души са минали курсове по фризьорство и козметика, а около 3000 – курсове по строителство. Това са данни само за миналите предварително обучение. Колко от тях са останали на пазара на труда, няма точна информация.

Основната причина за тази тенденция са високите начални заплати, които получават професионално реализиралите се, след като завършат обучение.

Статистиката показва, че нито един не се е обучавал в изящни изкуства, религия, науки на земята, рибно стопанство, здравни грижи и военно дело.

Много е важно да се проверяват лицензите на центровете, които предлагат такова обучение. Постоянно нарастват оплакванията от хора, които са дали големи суми да се обучават в подобен тип центрове, които нито имат лиценз, нито имат право да издават държавни документи.

Бъдещи промени

В началото на 2015 година ще настъпят някои промени, като една от тях е свързана с регистъра на издадените свидетелства и удостоверения от центровете за обучения. След определени подобрения работодатели, МВР и Агенцията по заетостта ще могат да правят справка дали даденото лице наистина е завършило курса и дали документът му е легитимен. Така ще се намали възможността от появата на неквалифицирани кадри, които заемат позициите на реално обучените лица.