++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Все по- осезаема става необходимостта от познания върху чуждите езици. Независимо дали това се налага от желание за обучение в чужбина или професионална реализация, по- голямата част от хората вече владеят поне един чужд език. Така винаги се предоставят повече възможности и едновременно е основателна причина за по- голямо самочувствие и желание за кариерно развитие.

Езиковото обучение е продължителен процес, през който се овладяват различни нива и умения за боравене със съответния език. За да се определят и характеризират по- точно тези придобити знания, са създадени конкретни нива на владеене на дадени елементи от чуждите езици. Те са основната база и писмено доказателство, че човек може да говори свободно и да се изразява с определен език или има базисни и стандартни познания, необходими в ежедневието.

Стандартни и признати чуждоезикови нива

Основно ниво, което се характеризира с познания върху минимални неща, свързани с лична информация, семейство и приятели, навици, хоби, храна, облекло и ежедневни навици. Използват се предимно не повече от 500 думи и изрази, които се формират чрез стандартни граматически познания. Освен това се придобиват знания за попълване на формуляри и официални документи.
Според европейската езикова рамка отговаря на нива: А1 и А2

Пред- междинното ниво обхваща всекидневни теми, които могат да имат общо с разнородни теми, свързани с бита и начина на живот. Могат да бъдат изразявани по- емоционално и смислово натоварени чувства и мисли. Използват се около 3 000 думи, като познанията върху граматиката са по- добри и обстойни.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: В1

Междинното ниво е свързано с разбирането и участието в разговори, които не само са свързани с ежедневието, но могат да обхващат и по- абстрактни и нестандартни теми. Едновременно с това могат да се провеждат телефонни и Интернет разговори и да се съставят официални и неофициални писма. Информацията и речта са добре структурирани и смислово изградени. Използват се средно 7 000 думи, едновременно с това се изпълняват и различни писмени задачи като есета, доклади, съчинения и писма.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: В2

Напредналото ниво предоставя възможността за свободна комуникация и мотивирано изразяване по неограничен брой теми, свързани с различни области и аспекти от живота. Освен това нивото предоставя възможност за допълнително разширяване на познанията и обогатяване на изказа и маниера на говорене. Започват да се забелязват грешките и нараства прецизността по отношение на формулиране на изречения. Лексикално- граматичните структури стават по- сложни и добре оформени.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: С1

Специализирани сертификати и предимства на чуждите езици

Някои от най- разпространените и търсени сертификати за познания на чуждите езици са:

FCE (First Certificate in English)- разбиране на продължителна реч под формата на лекции и презентации, възможност за сложно аргументиране върху познати теми. Сертификатът дава възможност за четене на статии и доклади, които обхващат съвременни теми и новини. Общуването е непринудено и предполага дискусията и защитата на различни теми, които са добре познати.
Отговаря на ниво В2

CAE (Certificate in Advanced English)- освен възприемането на продължителна реч, тя може да бъде разбрана и ако не е добре структурирана. Могат да се гледат филми и телевизионни програми, без тяхното съдържание да бъде проблем. Сертификатът позволява проследяването на дълги и фактологични литературни текстове, специализирани статии и технически инструкции, като ясно могат да се откроят различията в стиловете. Позволява гъвкавото и адекватно използване на езика и писането на задълбочени и добре структурирани текстове.
Отговаря на ниво С1

CPE (Certificate of Proficiency in English)- няма затруднения с разбирането на всякакъв вид текст и реч, независимо дали в реална ситуация или на видео. С лекота се четат писмени форми, новини и статии, може да се изразява отношение към специализирани текстове и наръчници. Този сертификат позволява гладкото и последователно изразяване, чрез съставянето на сложни, структурирани правилно и прецизни думи. Могат да се четат и коментират текстове на научна или литературна тематика.
Отговаря на ниво С2

IELTS (International English Language Testing System)- междунардно признат тест по английски език, резултатите влизат в приема на висши учебни заведения по цял свят. С този сертификат може да се оцени много правилно способността и възможностите на конкретен човек, дали владее чужд език и на каква степен.
Отговаря на нива С1 и С2

Динамиката на съвременния свят и изобилието от възможности налагат познанията върху чужди езици. Затова изберете желаната дестинация и научете езиковите елементи, с които се характеризира тя.